Mapowanie XSLT do pliku płaskiego

W niektórych sytuacjach wymagane jest przesłanie pliku wynikowego jako płaskiego o określonej długości każdego pola. W przypadku adaptera plikowego można z powodzeniem skorzystać z File Content Conversion, jednak w przypadku na przykład wywołania usługi sieciowej najlepszym rozwiązaniem będzie przekształcenie XSLT. Dla przykładowego pliku wejściowego:

[codesyntax lang=”xml” lines=”normal”]

<Order>
  <Header>
   <DocumentNumber>001</DocumentNumber>
   <Date>20140401</Date>
  </Header>
  <Line>
   <ItemNumber>1</ItemNumber>
   <Material>1203040</Material>
   <Quantity>10</Quantity>
   <UOM>PCE</UOM>
  </Line>
  <Line>
   <ItemNumber>2</ItemNumber>
   <Material>2349040</Material>
   <Quantity>20</Quantity>
   <UOM>PCE</UOM>
  </Line>
</Order>

[/codesyntax]

Po zastosowaniu transformacji tworzącej nową linię dla każdego powtórzenia elementu <Line> i ustawiającej długości każdego pola na odpowiednio 20, 20, 3, 20, 5, 5:
[codesyntax lang=”xml” lines=”normal”]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output method="text" indent="yes" encoding="UTF-8" />
  <xsl:variable name="DocumentNumber">
   <xsl:call-template name="padRightSide">
     <xsl:with-param name="stringToPad" select="Order/Header/DocumentNumber" />
     <xsl:with-param name="totalLength" select="20" />
   </xsl:call-template>
  </xsl:variable>
  <xsl:variable name="Date">
   <xsl:call-template name="padRightSide">
     <xsl:with-param name="stringToPad" select="Order/Header/Date" />
     <xsl:with-param name="totalLength" select="20" />
   </xsl:call-template>
  </xsl:variable>
  <xsl:template match="/Order">
   <xsl:for-each select="Line">
     <!-- Repeat header data -->
     <xsl:copy-of select="$DocumentNumber" />
     <xsl:copy-of select="$Date" />
     <!-- Item data -->
     <xsl:call-template name="padRightSide">
      <xsl:with-param name="stringToPad" select="ItemNumber" />
      <xsl:with-param name="totalLength" select="3" />
     </xsl:call-template>
     <xsl:call-template name="padRightSide">
      <xsl:with-param name="stringToPad" select="Material" />
      <xsl:with-param name="totalLength" select="20" />
     </xsl:call-template>
     <xsl:call-template name="padRightSide">
      <xsl:with-param name="stringToPad" select="Quantity" />
      <xsl:with-param name="totalLength" select="5" />
     </xsl:call-template>
     <xsl:call-template name="padRightSide">
      <xsl:with-param name="stringToPad" select="UOM" />
      <xsl:with-param name="totalLength" select="5" />
     </xsl:call-template>
     <!-- End Line -->
     <xsl:text />
   </xsl:for-each>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="padRightSide">
   <xsl:param name="totalLength" />
   <xsl:param name="padChar" select="' '" />
   <xsl:param name="stringToPad" />
   <xsl:param name="padBuffer" select="concat($padChar,$padChar,$padChar,$padChar,$padChar, $padChar,$padChar,$padChar,$padChar,$padChar )" />
   <xsl:variable name="vNewString" select="concat($stringToPad, $padBuffer)" />
   <xsl:choose>
     <xsl:when test="not(string-length($vNewString) &gt;= $totalLength)">
      <xsl:call-template name="padRightSide">
        <xsl:with-param name="stringToPad" select="$vNewString" />
        <xsl:with-param name="totalLength" select="$totalLength" />
        <xsl:with-param name="padChar" select="$padChar" />
        <xsl:with-param name="padBuffer" select="$padBuffer" />
      </xsl:call-template>
     </xsl:when>
     <xsl:otherwise>
      <xsl:variable name="output">
        <xsl:value-of disable-output-escaping="no" select="substring($vNewString,1,$totalLength)" />
      </xsl:variable>
      <xsl:value-of select="$output" />
     </xsl:otherwise>
   </xsl:choose>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

[/codesyntax]

otrzymujemy:
001 20140401 1 1203040 10 PCE
001 20140401 2 2349040 20 PCE